گنجور

آمار اوزان عروضی

 
هلالی جغتایی
هلالی جغتایی
 

این آمار از میان ۳۱۷۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۳۱۷۴ ۱۰۰.۰۰