گنجور

آمار اوزان عروضی

 
هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی
 

این آمار از میان ۱۵۸۷ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۹۲ ۱۸.۴۰
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۲۷۸ ۱۷.۵۲
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۲۰ ۷.۵۶
۴ وزنیابی نشده ۹۷ ۶.۱۱
۵ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۹۴ ۵.۹۲
۶ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۹۲ ۵.۸۰
۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۷۸ ۴.۹۱
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۷۸ ۴.۹۱
۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۷۶ ۴.۷۹
۱۰ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۶۷ ۴.۲۲
۱۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۴۱ ۲.۵۸
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۹ ۲.۴۶
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۷ ۲.۳۳
۱۴ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۵ ۲.۲۱
۱۵ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۴ ۲.۱۴
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۲۸ ۱.۷۶
۱۷ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۲ ۱.۳۹
۱۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۱۵ ۰.۹۵
۱۹ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۱۳ ۰.۸۲
۲۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۳ ۰.۸۲
۲۱ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۲ ۰.۷۶
۲۲ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۰ ۰.۶۳
۲۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۹ ۰.۵۷
۲۴ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۷ ۰.۴۴

آمار اوزان عروضی

 
رشحه
هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » گزیدهٔ اشعار رشحه
 

این آمار از میان ۷۵ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۸ ۲۴.۰۰
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۰ ۱۳.۳۳
۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹ ۱۲.۰۰
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۹ ۱۲.۰۰
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۶ ۸.۰۰
۶ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵ ۶.۶۷
۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۵ ۶.۶۷
۸ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۵ ۶.۶۷
۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳ ۴.۰۰
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۲ ۲.۶۷
۱۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲ ۲.۶۷
۱۲ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱ ۱.۳۳