گنجور

 
قدسی مشهدی
 

جز ذکر خدا هر آنچه گویی هیچ است

جز شرع نبی رهی که پویی هیچ است

تا یک دو سه روز اختیاری داری

نیکویی کن که جز نکویی هیچ است