گنجور

 
قدسی مشهدی
 

نیشی که خورد بر دل مجروح کجاست

دردی که ازو تازه شود روح کجاست

طوفان بلا بر سرم آورد خرد

ای عشق بگو سفینه نوح کجاست