گنجور

 
قدسی مشهدی
 

دیوانه رهد ز رنج در ویرانه

جغدست ترانه‌سنج در ویرانه

در سینه، ز دل، مهر تو شوریده‌ترست

زنجیر گسسته گنج در ویرانه