گنجور

 
قدسی مشهدی
 

گر دلشده‌ای، جان غم‌اندوزت کو؟

در دیده نگاه حسرت‌افروزت کو؟

چون نرگس اگر کور نه‌ای، کو اشکت؟

چون آتش اگر نمرده‌ای، سوزت کو؟