گنجور

 
قدسی مشهدی
 

در عشق تو دل به شرم خواهد بودن

سختی منما که نرم خواهد بودن

افسرده مشو، که در صف محشر هم

بازار من و تو گرم خواهد بودن