گنجور

 
قدسی مشهدی
 

قدسی شب وصل، دل در امّید ببند

وز دود جگر، روزن خورشید ببند

یک بار ز درد برکش از دل آهی

بر چرخ، طلوع صبح، جاوید ببند