گنجور

 
قدسی مشهدی
 

وصل چو تویی در آرزو کی گنجد؟

بی ترک جهان، یک سر مو کی گنجد؟

این لقمه بزرگ آمد و بسیار بزرگ

با پنج انگشت در گلو کی گنجد؟