گنجور

 
قدسی مشهدی
 

گفتی که به جز حیله نباشد فن چرخ

یا رام به کس نمی‌شود توسن چرخ

خود بی‌هنری، بر آسمان طعنه مزن

بیهوده مبند گاو در خرمن چرخ