گنجور

آمار اوزان عروضی

 
فروغی بسطامی
فروغی بسطامی
 

این آمار از میان ۵۸۶۳ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۳۶۹ ۲۳.۳۵
۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۸۳ ۱۱.۶۵
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۶۵۷ ۱۱.۲۱
۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۶۳۶ ۱۰.۸۵
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۵۱۰ ۸.۷۰
۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۲۸۶ ۴.۸۸
۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۲۲۸ ۳.۸۹
۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۱۷۵ ۲.۹۸
۹ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۱۵۹ ۲.۷۱
۱۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۳۱ ۲.۲۳
۱۱ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۱۳ ۱.۹۳
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۰۳ ۱.۷۶
۱۳ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۹۸ ۱.۶۷
۱۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۷۹ ۱.۳۵
۱۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۷۸ ۱.۳۳
۱۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۶۶ ۱.۱۳
۱۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۶۴ ۱.۰۹
۱۸ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۶۳ ۱.۰۷
۱۹ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۴۸ ۰.۸۲
۲۰ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۴۵ ۰.۷۷
۲۱ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۴ ۰.۷۵
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۱ ۰.۷۰
۲۳ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۸ ۰.۶۵
۲۴ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳۳ ۰.۵۶
۲۵ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۰ ۰.۵۱
۲۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۲۹ ۰.۴۹
۲۷ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۱۴ ۰.۲۴
۲۸ فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع ۱۴ ۰.۲۴
۲۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۲ ۰.۲۰
۳۰ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۹ ۰.۱۵
۳۱ وزنیابی نشده ۸ ۰.۱۴