گنجور

 
فیض کاشانی
فیض کاشانی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۹۸۴۴ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیفوزنتعداد ابیاتدرصد از کل
۱فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)۱۱۹۱۱۲.۱۰
۲فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)۹۴۱۹.۵۶
۳مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)۸۷۷۸.۹۱
۴مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)۷۶۴۷.۷۶
۵مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)۷۵۳۷.۶۵
۶فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)۷۲۷۷.۳۹
۷مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف)۵۵۹۵.۶۸
۸فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)۵۳۲۵.۴۰
۹مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)۵۲۲۵.۳۰
۱۰مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)۴۶۱۴.۶۸
۱۱مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)۳۵۳۳.۵۹
۱۲مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون)۲۸۶۲.۹۱
۱۳مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)۲۱۹۲.۲۲
۱۴فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف)۲۰۷۲.۱۰
۱۵مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)۲۰۵۲.۰۸
۱۶فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه)۱۹۲۱.۹۵
۱۷مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم)۱۶۳۱.۶۶
۱۸مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)۱۵۱۱.۵۳
۱۹فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول)۱۳۱۱.۳۳
۲۰مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)۱۳۱۱.۳۳
۲۱فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)۸۹۰.۹۰
۲۲مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون)۸۷۰.۸۸
۲۳مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)۵۴۰.۵۵
۲۴وزنیابی نشده۵۴۰.۵۵
۲۵فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع)۵۲۰.۵۳
۲۶فعلاتن فعلن فعلاتن فعلن۳۳۰.۳۴
۲۷مستفعلن فع مفاعلن فع۱۷۰.۱۷
۲۸فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون)۱۵۰.۱۵
۲۹فاعلن فعل فاعلن فعل فاعلن فعل فاعلن فعل۱۴۰.۱۴
۳۰متفاعلاتن متفاعلاتن۱۲۰.۱۲
۳۱فاعلاتن فع فاعلاتن فع۱۰۰.۱۰
۳۲متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن۹۰.۰۹
۳۳مستفعلتن مستفعلتن۹۰.۰۹
۳۴مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن۹۰.۰۹
۳۵فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن۸۰.۰۸
۳۶فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعل۷۰.۰۷