گنجور

آمار اوزان عروضی

 
فرخی سیستانی
فرخی سیستانی
 

این آمار از میان ۱۱۷۳۹ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۸۵۸۹ ۷۳.۱۷
۲ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۶۱۷ ۵.۲۶
۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۴۶ ۴.۶۵
۴ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۳۳۹ ۲.۸۹
۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۳۳۴ ۲.۸۵
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۲۹ ۱.۹۵
۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۰۳ ۱.۷۳
۸ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۹۴ ۱.۶۵
۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۱۷۴ ۱.۴۸
۱۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۱۰۳ ۰.۸۸
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۸۵ ۰.۷۲
۱۲ مفعول فاعلات مفاعیل فع ۶۴ ۰.۵۵
۱۳ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۴۹ ۰.۴۲
۱۴ مستفعلن مستفعلن فاعلن ۴۳ ۰.۳۷
۱۵ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۶ ۰.۳۱
۱۶ مستفعلن فع مفاعلن فع ۳۶ ۰.۳۱
۱۷ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۳۴ ۰.۲۹
۱۸ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۳۲ ۰.۲۷
۱۹ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۲۹ ۰.۲۵
۲۰ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۳ ۰.۰۳