گنجور

 
فرخی سیستانی
 

این آمار از میان ۱۱,۷۳۹ بیت شعر موجود در گنجور از فرخی سیستانی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲,۴۰۱ ۲۰/۴۵
۲ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲,۰۲۳ ۱۷/۲۳
۳ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱,۳۷۸ ۱۱/۷۴
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۹۶۱ ۸/۱۹
۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۸۵۳ ۷/۲۷
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۷۴ ۶/۵۹
۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۶۱۳ ۵/۲۲
۸ وزنیابی نشده ۵۷۶ ۴/۹۱
۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵۱۱ ۴/۳۵
۱۰ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۳۰۵ ۲/۶۰
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۲۲۹ ۱/۹۵
۱۲ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۱۹ ۱/۸۷
۱۳ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۶۶ ۱/۴۱
۱۴ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۱۳۶ ۱/۱۶
۱۵ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸۶ ۰/۷۳
۱۶ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۶۴ ۰/۵۵
۱۷ مفعول فاعلات مفاعیل فع ۶۴ ۰/۵۵
۱۸ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۴۹ ۰/۴۲
۱۹ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۹ ۰/۴۲
۲۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۴۶ ۰/۳۹
۲۱ مستفعلن مستفعلن فاعلن ۴۳ ۰/۳۷
۲۲ مستفعلن فع مفاعلن فع ۳۶ ۰/۳۱
۲۳ مستفعلتن مستفعلتن ۳۶ ۰/۳۱
۲۴ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۳۴ ۰/۲۹
۲۵ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۳۲ ۰/۲۷
۲۶ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۲۹ ۰/۲۵
۲۷ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۶ ۰/۲۲