گنجور

 
شیخ بهایی
 

این آمار از میان ۴,۷۴۸ بیت شعر موجود در گنجور از شیخ بهایی استخراج شده است.

توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام یا وجود متن خلاصه و کامل هفت اورنگ جامی) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرع‌های بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.

آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.

وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۳,۴۵۶ ۷۲/۷۹
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۶۹۶ ۱۴/۶۶
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۶۶ ۳/۵۰
۴ متفاعلتن متفاعلتن ۱۵۲ ۳/۲۰
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۴۴ ۰/۹۳
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۳ ۰/۹۱
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۰ ۰/۶۳
۸ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۹ ۰/۶۱
۹ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۸ ۰/۳۸
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۶ ۰/۳۴
۱۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۶ ۰/۳۴
۱۲ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲ ۰/۲۵
۱۳ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۲ ۰/۲۵
۱۴ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۲ ۰/۲۵
۱۵ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۰ ۰/۲۱
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸ ۰/۱۷
۱۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۷ ۰/۱۵
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۵ ۰/۱۱
۱۹ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۵ ۰/۱۱
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۵ ۰/۱۱
۲۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۴ ۰/۰۸
۲۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱ ۰/۰۲
۲۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن ۱ ۰/۰۲