گنجور

آمار اوزان عروضی

 
شیخ بهایی
شیخ بهایی
 

این آمار از میان ۱۲۹۲ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۶۹۶ ۵۳.۸۷
۲ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۶۶ ۱۲.۸۵
۳ متفاعلتن متفاعلتن ۱۵۲ ۱۱.۷۶
۴ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۴۴ ۳.۴۱
۵ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۳ ۳.۳۳
۶ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۳۰ ۲.۳۲
۷ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۲۹ ۲.۲۴
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۸ ۱.۳۹
۹ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۱۶ ۱.۲۴
۱۰ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۶ ۱.۲۴
۱۱ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲ ۰.۹۳
۱۲ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۲ ۰.۹۳
۱۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۲ ۰.۹۳
۱۴ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۱۰ ۰.۷۷
۱۵ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۹ ۰.۷۰
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۸ ۰.۶۲
۱۷ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۷ ۰.۵۴
۱۸ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۵ ۰.۳۹
۱۹ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۵ ۰.۳۹
۲۰ مفاعیلن مفاعیلن مفاعلین فعولن ۱ ۰.۰۸
۲۱ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱ ۰.۰۸