گنجور

آمار اوزان عروضی

 
عطار
عطار
 

این آمار از میان ۹۵۰۱۷ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۵۵۱۴۵ ۵۸.۰۴
۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۲۷۳۸۲ ۲۸.۸۲
۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۴۶۱۴ ۴.۸۶
۴ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۴۰۷ ۱.۴۸
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۱۲۴۷ ۱.۳۱
۶ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۷۴۶ ۰.۷۹
۷ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۶۱۷ ۰.۶۵
۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۵۳۳ ۰.۵۶
۹ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۴۰۷ ۰.۴۳
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۳۶۱ ۰.۳۸
۱۱ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۳۲۴ ۰.۳۴
۱۲ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۳۰۵ ۰.۳۲
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۹۴ ۰.۳۱
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۲۶۶ ۰.۲۸
۱۵ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲۵۵ ۰.۲۷
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۲۲۹ ۰.۲۴
۱۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۸۹ ۰.۲۰
۱۸ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۶۴ ۰.۱۷
۱۹ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۳۹ ۰.۱۵
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۱۳۱ ۰.۱۴
۲۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۸۰ ۰.۰۸
۲۲ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۶۷ ۰.۰۷
۲۳ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۳۰ ۰.۰۳
۲۴ وزنیابی نشده ۲۵ ۰.۰۳
۲۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۲۱ ۰.۰۲
۲۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۱۱ ۰.۰۱
۲۷ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۱۰ ۰.۰۱
۲۸ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۹ ۰.۰۱
۲۹ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۹ ۰.۰۱