گنجور

 
عطار نیشابوری
 

شماره ۱: تا كی ز جهان رنج و ستم باید دید

شماره ۲: دریاست جهان كه تخت اینجا بنهد

شماره ۳: هر كز پی دنیای دنی خواهد بود

شماره ۴: دنیای دنی چیست سرای ستمی

شماره ۵: چون هست جهان جایگه رسوایی

شماره ۶: دود است همه جهان، جهان دود انگار

شماره ۷: این دنیای غدار چه خواهی كردن

شماره ۸: از شعبدۀ جهان چه برخواهد خاست

شماره ۹: دنیا كه جوی وفا ندارد در پوست

شماره ۱۰: دنیا چه كنی چو بیوفا خواهد بود

شماره ۱۱: ای دل تَبَعِ دُنیی غدّار مشو

شماره ۱۲: گر هر دو جهان فی المثل انگشتری است

شماره ۱۳: ای دل ای دل غم جهان چند خوری

شماره ۱۴: چون نیست درین چاه بلا دسترسیت

شماره ۱۵: یك حاجت بیدلی روا مینكنند

شماره ۱۶: جان رفت و به ذوق زندگانی نرسید

شماره ۱۷: هر دم كه زنم چو جانم آید به لبم

شماره ۱۸: بویی كه به جان ممتحن میآید

شماره ۱۹: گه خستۀ لن ترانیم موسی وار

شماره ۲۰: هر روز درین دایره سرگشتهترم

شماره ۲۱: تا كی باشم عاجز و مضطر مانده

شماره ۲۲: روزی نه كه دل قصۀ دمساز نخواند

شماره ۲۳: امروز منم به جان و تن درمانده

شماره ۲۴: در عشق چو من كسی نه بیچاره شود

شماره ۲۵: تا كی خود را ز هجر دلبند كشم

شماره ۲۶: هر دم دل من زچرخ بندی دارد

شماره ۲۷: بر دل ز غم زمانه باری دارم

شماره ۲۸: جز بیخبری هیچ خبر نیست مرا

شماره ۲۹: با نااهلی كه نان خورم خون شمرم

شماره ۳۰: بگرفت ز نااهل جهانی غم ازین