گنجور

آمار اوزان عروضی

 
انوری
انوری
 

این آمار از میان ۱۳۳۰۸ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است. توجه فرمایید که در این آمار تک مصرعهای میانهٔ اشعار ترکیبی یک بیت به حساب آمده است. در ضمن، از آنجا که وزنیابی به شیوهٔ دستی و در بعضی موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً درج اشتباهی وزنهای قابل تبدیل از قبیل درج وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن)) وجود دارد. برخی از بخشها شامل اشعار با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومه‌ها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۰۹۵ ۲۳.۲۶
۲ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۱۵۱۴ ۱۱.۳۸
۳ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۱۲۷۸ ۹.۶۰
۴ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۲۴۰ ۹.۳۲
۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۱۱۰۰ ۸.۲۷
۶ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۸۹۰ ۶.۶۹
۷ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۶۸۷ ۵.۱۶
۸ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۶۸۶ ۵.۱۵
۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۶۱۷ ۴.۶۴
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۴۳۳ ۳.۲۵
۱۱ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۰۷ ۲.۳۱
۱۲ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۲۷۹ ۲.۱۰
۱۳ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲۴۱ ۱.۸۱
۱۴ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۱۳۶ ۱.۰۲
۱۵ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۱۳۴ ۱.۰۱
۱۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۱۳۰ ۰.۹۸
۱۷ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۲۵ ۰.۹۴
۱۸ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۹۲ ۰.۶۹
۱۹ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن ۷۰ ۰.۵۳
۲۰ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۶۱ ۰.۴۶
۲۱ مفعول مفاعیل فاعلن ۵۵ ۰.۴۱
۲۲ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۴۱ ۰.۳۱
۲۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۳۱ ۰.۲۳
۲۴ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۲۳ ۰.۱۷
۲۵ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۲۱ ۰.۱۶
۲۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۱۰ ۰.۰۸
۲۷ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۵ ۰.۰۴
۲۸ فعلاتن فعلاتن فعل ۴ ۰.۰۳
۲۹ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۳ ۰.۰۲