گنجور

 
انوری

این طایفه گر مروت آیین نکنند

زیشان نه بس اینکه بخل را دین نکنند

رفت آنکه به نظم و شعر احسان کردی

امروز همی به سحر تحسین نکنند

 
 
 
sunny dark_mode