گنجور

ترجیعات

 
خاقانی
خاقانی » دیوان اشعار
 

شماره ۱ - در مدح جلال الدین اخستان شروان شاه

شماره ۲ - در مدح خاقان اعظم جلال الدین شروان شاه اخستان

شماره ۳ - در مدح سلطان مظفر الدین قزل ارسلان

شماره ۴ - در مدح امام الشارع وحید الدین ابو المفاخر عثمان پسر کافی الدین عمر پسر عم و داماد خاقانی

شماره ۵ - در مدح خاقان کبیر جلال الدین ابو المظفر شروان شاه

شماره ۶ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان

شماره ۷ - در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان