گنجور

آغاز کتاب

 
عراقی
عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب
 

سر آغاز

اندر جوهر انسان

در تصفیهٔ نهاد گوید

درنعت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم

در نعت خلفای راشدین

در نصیحت

سبب نظم کتاب

در مدح صاحب دیوان

در نصیحت ملوک

حکایت

اندر ابتدای کتاب