گنجور

چند تغزل

 
رهی معیری
رهی معیری » چند تغزل
 

بنفشه سخنگوی: بنفشه زلف من ای سر و قد نسرین تن

سایه گیسو: ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون تنی

ماه قدح پوش: هوشم ربوده ماه قدح نوشی

باده فروش: بنگر آن ماه روی باده فروش