گنجور

 
عطار

می‌فزاید عمر مرد از چارچیز

این نصیحت بشنو ای جان عزیز

اول آوردن به گوش آوازِ خوَش

وانگهی دیدن جمال ماه‌وَش

سیوم آمد ایمنی بر مال و جان

می‌فزاید عمر مردم را از آن

آنکه کارش بر مراد دل شود

در بقا افزونیش حاصل بود

 
sunny dark_mode