گنجور

 
سلمان ساوجی

بخش ۱ - فراقنامه : به نام خدایی که با تیره خاک

بخش ۲ - مناجات: الهی، الهی، خطا کرده‌ایم

بخش ۳ - در ستایش پیامبر : رسولی که پا بر عرش سود

بخش ۴ - اندرز به فرزند : الا ای جگر گوشه فرزند من،

بخش ۵ - آغاز داستان : شنیدم که شاهی به ایران زمین

بخش ۶ - بهار: بهاران که خندان شدی نسترن

بخش ۷ - تابستان: چو بنمودی از برج مه مهر چهر

بخش ۸ - پائیز: به وقتی که باد خزان خاستی

بخش ۹ - زمستان: کجا تاختی خسرو خاروان

بخش ۱۰ - شب: شبی همچو روز قیامت دراز

بخش ۱۱ - بوسه بر باد: ‌سر نامه بنوشت نام خدای

بخش ۱۲ - بوسه بر باد (۲): که آب روان بخش در جویبار

بخش ۱۳ - بوسه بر باد (۳): همین قصه می‌کرد مرغی به باغ

بخش ۱۴ - بوسه بر باد (۴): از آن پس چو آمد به شاه آگهی

بخش ۱۵ - نصیحت: الا ایکه داری امید وصال

sunny dark_mode