گنجور

 
نظامی

دگر ره گفت اگر جان هست حاصل

نه نقش کالبدها هست باطل؟

چو می‌بینم به‌خواب این نقش‌ها چیست‌؟

نگهدارندهٔ این نقش‌ها کیست؟

جوابش داد کز چندین شهادت

خیال مردم را با تست عادت

چو گردد خواب را فکرت خریدار

در آن عادت شود جان‌ها پدیدار

 
 
 
sunny dark_mode