گنجور

مستدرکات

 
مولوی
مولوی » دیوان شمس » مستدرکات
 

تکه ۱: خبر عشق می‌دهم بگرو

تکه ۲: چو دیدش زفت گوشت گاو پنداشت