گنجور

 
مسعود سعد سلمان

والا مردست بوالفضایل

زیبا مردست بوالفضایل

ما مرد نه ایم هیچ بی او

بی ما مرست بوالفضایل

مردان نکنند کار تنها

تنها مردست بوالفضایل

هر جا که چو زن شود همه مرد

آنجا مردست بوالفضایل

زن روسبیی بود که گوید

رعنا مردست بوالفضایل

 
sunny dark_mode