گنجور

 
خواجوی کرمانی

دیوان بدایع الجمال (شامل مدایح، مناقب، شوقیات و رباعیات)

sunny dark_mode