گنجور

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
 

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود