گنجور

آمار اوزان عروضی

 
شاطرعباس صبوحی
شاطر عباس صبوحی » آمار اوزان عروضی
 

این آمار از میان ۶۱۱ بیت شعر موجود در گنجور از این شاعر استخراج شده است.

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۶۱۱ ۱۰۰.۰۰