گنجور

 
سیف فرغانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای نقطه دهن، خطت عجب دایره است» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

ب
ت
د
ش
ک
ل
م
ن
و
ی

شماره ۱: در دیدن این مدینه زمزم آب

شماره ۲: ایام چو بست کهربا بر دستت

شماره ۳: ای نقطه دهن، خطت عجب دایره است

شماره ۴: ای سوخته شمع مه ز تاب رویت

شماره ۵: دل در طلب تو خستگیها دارد

شماره ۶: در خانه دل عشق تو مجمع دارد

شماره ۷: جعفر که ز رخ ماه تمامی دارد

شماره ۸: کردم همه عمر آنچه نمی باید کرد

شماره ۹: شب نیست که از غمت دلم جوش نکرد

شماره ۱۰: عشقت جگرم خورد و بدل روی آورد

شماره ۱۱: عشقت که بدل گرفته ام چون جانش

شماره ۱۲: خط تو که ننوشت کسی زآن سان خوش

شماره ۱۳: ای من همه بد کرده و دیده ز تو نیک

شماره ۱۴: ای کرده غم عشق تو غمخواری دل

شماره ۱۵: بر کرده خویشتن چو بگمارم چشم

شماره ۱۶: دل را چو به عشق تو سپردم چه کنم

شماره ۱۷: ای سلسله عشق تو اندر پایم

شماره ۱۸: گر زان توام هر دو جهانم بستان

شماره ۱۹: ای جوهر دینت به زر و سیم گرو

شماره ۲۰: ای نور تو آمده نقاب رخ تو

شماره ۲۱: آنی که منورست آفاق از تو

شماره ۲۲: هر بوسه کز آن تنگ دهان می خواهی

sunny dark_mode