گنجور

بوستان

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

در نیایش خداوند

باب اول در عدل و تدبیر و رای

باب دوم در احسان

باب سوم در عشق و مستی و شور

باب چهارم در تواضع

باب پنجم در رضا

باب ششم در قناعت

باب هفتم در عالم تربیت

باب هشتم در شکر بر عافیت

باب نهم در توبه و راه صواب

باب دهم در مناجات و ختم کتاب