گنجور

 
نظامی

دگر ره گفت کز دور فلک‌خیز

زمین را با هوا شرحی برانگیز

جوابش داد به کز پند پُرسی

زمینی و هوایی چند پرسی؟

هوا بادیست کز بادی بلرزد

زمین خاکیست کاو خاکی نیرزد

جهان را اولین بطنی زمی بود

زمین را آخرین بطن آدمی بود