گنجور

 
نظامی

خمسه یا پنج گنج نظامی

sunny dark_mode