گنجور

باب برزویه الطبیب

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب برزویه الطبیب
 

بخش ۱ - باب برزویهٔ طبیب

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵ - حکایت دزد نادان

بخش ۶

بخش ۷ - حکایت بازرگان و جواهرساز چنگنواز

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳ - حکایت مرد غافل

بخش ۱۴