گنجور

پادشاهی نرسی بهرام

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی نرسی بهرام
 

پادشاهی نرسی بهرام