گنجور

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

 
فردوسی
فردوسی » شاهنامه فردوسی » پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
 

بخش ۱

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰