گنجور

کمک مالی

 

در صورت تمایل به کمک مالی به گنجور از طریق کارت عابربانک؛ لطفاً کمکهای خود را به کارت شمارهٔ 6219-8610-2780-4979 (بانک سامان) به نام حمیدرضا محمدی واریز نمایید. علاوه بر آن از طریق اینترنت‌بانک سامان می‌توانید کمکهای خود را به شماره حساب ۸۲۸-۸۰۰-۸۷۳۳۳۰-۱ (شمارهٔ شبا: IR03-0560-0828-8000-0873-3300-01) واریز نمایید. لطفاً از طریق این صفحه، مشخصات خودتان و مبلغ واریزی را اطلاع دهید (نام کمک دهندگان و نوع استفاده‌ای که از کمک آنها شده به مرور در همین صفحه به اطلاع خواهد رسید).

مبالغ واریزی جهت پرداخت هزینه‌های جاری (میزبانی وب و ...)، گسترش امکانات و همینطور پایگاه داده‌های سایت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کمکهای دریافت شده تا به حال

سال ۹۵

۱۲۴) مبلغ سی و پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۱۶م فروردین ۹۵ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۵) مبلغ چهل هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۸م اردیبهشت ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۲۶) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس بهار ۹۵ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۷) مبلغ پنج هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس بهار ۹۵ از طریق سایت دونیت : هنوز هزینه نشده.

۱۲۸) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقای هدایتی فرد بهار ۹۵ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۹) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای مسعود بوالحسنی به نمایندگی از سامانه نمایش محتوای می‌بی‌نیم از طریق سایت دونیت : هنوز هزینه نشده.

۱۳۰) مبلغ هزار تومان واریزی از طرف آقای پارساپور بهار ۹۵ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۳۱) مبلغ سی و پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۳۱م اردیبهشت ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۳۲) مبلغ صد هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۸م خرداد ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۳۳) مبلغ چهل هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۵م تیر ۹۵ : جهت خرید مجوز فونت ایران سنس و استفاده در سایت هزینه شد (۳۸۰۰۰ تومان).

۱۳۴) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف آقای هادی ۱۴م تیر ۹۵ از طریق سایت دونیت : هنوز هزینه نشده.

۱۳۵) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۳م مرداد ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۳۶) مبلغ هشتاد و پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۲۷م شهریور ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۳۷) مبلغ صد هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۶م شهریور ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۳۸) مبلغ پنجاه و پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۱۲م مهر ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۳۹) مبلغ پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای رضا سلمان‌زاده به نمایندگی از شرکت طراحی وب فارسی‌بیس ۱۷م مهر ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۴۰) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۳م آبان ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۴۱) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۶م آبان ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۴۲) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۱۶م آبان ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۴۳) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱م دی ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

۱۴۴) مبلغ چهل هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۵م دی ۹۵ : هنوز هزینه نشده.

سال ۹۴

۵۵) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای محمد عبدی ۱م فروردین ۹۴ : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۳).

۵۶) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱م فروردین ۹۴ : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۳).

۵۷) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای سروش ثمری ۱م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۸) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۹) مبلغ چهار هزار تومان واریزی از طرف آقای صفر وفادار ۱م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۰) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای وحید ۱م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۱) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای سید اکبر موسوی ۱م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۲) مبلغ صد هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۳) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای محسن جواهری ۲م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۴) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای یاسر قلیش لی ۲م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۵) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۳م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۶) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۳م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۷) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۳م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۸) مبلغ بیست و یک هزار تومان واریزی از طرف آقای مرتضی اصغریه اهری ۳م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۶۹) مبلغ یازده هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۳م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۰) مبلغ یازده هزار تومان واریزی از طرف آقای رامین نادری ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۱) مبلغ نه هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۲) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۳) مبلغ نه هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۳) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای میلاد احمدی ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۴) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۵) مبلغ پنجاه و یک هزار تومان واریزی از طرف آقای محمدعلی بقایی ۴م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۶) مبلغ صد هزار تومان واریزی از طرف آقای معمار ۵م فروردین ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۷) مبلغ چهار هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم خلیلی ۵م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۸) مبلغ بیست و یک هزار تومان واریزی از طرف آقای میلاد بلوکی ۵م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۷۹) مبلغ صد هزار تومان واریزی از طرف آقای محسن رنانی ۵م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۸۰) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۵م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۸۱) مبلغ چهار هزار تومان واریزی از طرف آقای محمد فانی ۵م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۸۲) مبلغ چهار هزار تومان واریزی از طرف آقای هادی عرشی ۶م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۸۳) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۶م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۸۴) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای میلاد عزیزی ۶م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۸۵) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای محمد علی‌پور ۶م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۸۶) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۶م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۸۷) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای فرزاد قاسمی ۷م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۸۸) مبلغ هفتاد هزار تومان واریزی از طرف آقای مجید ۱۰م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه خرید گواهینامه SSL و IP جدید به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (مرداد ۹۴).

۸۹) مبلغ هفت هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۱م فروردین ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۹۰) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای متقی‌پور ۱۳م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۹۱) مبلغ دویست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۵م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۹۲) مبلغ سی و یک هزار تومان واریزی از طرف آقای نعمتی ۱۸م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۹۳) مبلغ سه هزار تومان واریزی از طرف آقای کلانتری ۱۹م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه خرید گواهینامه SSL و IP جدید به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (مرداد ۹۴).

۹۴) مبلغ بیست و یک هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۹م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۹۵) مبلغ بیست و یک هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۹م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۹۶) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقای غلامی ۱۹م فروردین ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه خرید گواهینامه SSL و IP جدید به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (مرداد ۹۴).

۹۷) مبلغ شانزده هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۹م فروردین ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۹۸) مبلغ چهار هزار تومان واریزی از طرف آقای خیاطی ۲۶م فروردین ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینه یکساله تمدید دامنه گنجور به مبلغ ۴۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (خرداد ۹۴).

۹۹) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای آرش پوردامغانی ۲۸م فروردین ۹۴ : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۰) مبلغ دویست هزار تومان واریزی از طرف آقای محمد سلطانی ۴م اردیبهشت ۹۴ : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۱) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف خانم صادقی ۵م خرداد ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۲) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف گروه مهرآفرینان هوشمند ۶م خرداد ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۳) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۹م خرداد ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه خرید گواهینامه SSL و IP جدید به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (مرداد ۹۴).

۱۰۴) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف خانم ندا ش. ۲۴م خرداد ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه خرید گواهینامه SSL و IP جدید به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (مرداد ۹۴).

۱۰۵) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۷م خرداد ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۶) مبلغ پانصد هزار تومان واریزی از طرف آقای رامین صادقی ۸م تیر ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۷) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۹م تیر ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه خرید گواهینامه SSL و IP جدید به مبلغ ۱۰۵٫۰۰۰ تومان هزینه شد (مرداد ۹۴).

۱۰۸) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف آقای سوزنده ۱۸م مرداد ۹۴ از طریق سایت دونیت : صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴).

۱۰۹) مبلغ پانصدهزار تومان واریزی از طرف آقای سیاکزار مؤیدی ۲۱م مرداد ۹۴ : مبلغ ۹۱ هزار تومان آن صرف تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی سال ۹۵ به مبلغ ۱٫۳۴۵٫۰۰۰ تومان شد (اسفند ۹۴). باقیمانده جهت تأمین هزینه تمدید ۹ ساله دامنه به مبلغ چهارصد و پنج هزار تومان هزینه شد (مهر ۹۵).

۱۱۰) مبلغ سی و پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای مهدی خانی ۲۴م شهریور ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۱) مبلغ سی هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۸م مهر ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۲) مبلغ پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای ع. امرایی ۸م مهر ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۳) مبلغ پانصد و سی هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۹م مهر ۹۴: هنوز هزینه نشده.

۱۱۴) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۱۲م مهر ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۵) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای امیر سپهرام ۲۲م مهر ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۶) مبلغ هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۸م مهر ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۷) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۳م آبان ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۸) مبلغ ده هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱م آذر ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۱۹) مبلغ پنج هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱۹م آذر ۹۴ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۰) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۱۰م دی ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۱) مبلغ سی هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۱۰م بهمن ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۲) مبلغ صد هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱م اسفند ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

۱۲۳) مبلغ بیست و پنج هزار تومان واریزی از طرف آقای عباس طاهری سودجانی به نمایندگی از گروه مهرآفرینان همراه (ماه) ۴م اسفند ۹۴ : جهت تأمین بخشی از هزینهٔ ارتقا در آبان ماه ۹۵ به مبلغ ۴۷۲٫۰۰۰ تومان هزینه شد.

سال ۹۳

۳۳) مبلغ دویست هزار تومان دریافتی از آقا/خانم ناشناس در پنجم شهریور : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۴) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای امیر لطیفی ۲۸م دی ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۵) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۸م دی ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۶) مبلغ پنجاه هزار تومان واریزی از طرف آقای مهدی بهروز ۲۹م دی ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۷) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۱م بهمن ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۸) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا و خانم مجتبی و سیمین ۲۶م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۹) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای نصرالله موسوی ۲۶م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۰) مبلغ بیست و یک هزار تومان واریزی از طرف آقای ابراهیم براز ۲۷م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۱) مبلغ بیست هزار تومان واریزی از طرف آقای علیرضا مرادی‌فرد ۲۷م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۲) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۷م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۳) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۷م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۴) مبلغ یازده هزار تومان واریزی از طرف آقای سجاد ناشناس ۲۷م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۵) مبلغ سه هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۷م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۶) مبلغ شش هزار تومان واریزی از طرف آقای ایمان حسین‌زاده ۲۸م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۷) مبلغ نوزده هزار تومان واریزی از طرف آقای حمیدرضا احمدی ۲۸م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۸) مبلغ نه هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۸م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۴۹) مبلغ پنج هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۰) مبلغ چهار هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۱) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۲) مبلغ دو هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۳) مبلغ دویست هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۴-۱) مبلغ شانزده هزار تومان واریزی از طرف آقای همایون احمدی ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۵۴-۲) مبلغ هفت هزار تومان واریزی از طرف آقا/خانم ناشناس ۲۹م اسفند ۹۳ از طریق سایت دونیت : جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

سال ۹۲

۲۸) مبلغ صد هزار تومان دریافتی از آقای احسان شاهسوند هراتی (۱م خردادماه ۹۲): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

۲۹) مبلغ صد هزار تومان دریافتی از آقای سعید اتحادی (۲۰م خردادماه ۹۲): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

۳۰) مبلغ پانصد هزار تومان دریافتی از آقای امین کیخا (۲۳م تیرماه): مبلغ ۴۱۶هزار تومان از این مبلغ صرف هزینهٔ بهبود امکانات سرور مجازی گنجور شد (نیمهٔ دوم فروردین‌ماه ۹۳). مبلغ ۴۵هزار تومان آن بابت تمدید دامنه سایت هزینه شد (آبان ۹۳). باقیمانده (۳۹هزار تومان) جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

۳۱) آقای روزبه ابر (شرکت بانی هاست) پس از مشکلات پیش آمده برای گنجور در این سال میزبانی رایگان گنجور را تا رفع مشکلات (تا اوایل فروردین‌ماه ۹۳) بر عهده گرفتند و ناجی گنجور در این مدت بودند (توضیح بیشتر).

۳۲) مبلغ صد هزار تومان دریافتی از خانم فیروزه زندی (۲۰م آبان‌ماه): مبلغ ۶۵هزار تومان از آن بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد. باقیمانده (۴۵هزار تومان) جهت تأمین بخشی از هزینه تمدید میزبانی و ارتقای سال ۹۴ به مبلغ ۱٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان هزینه شد (اسفند ۹۳).

سال ۹۱

۲۲) مبلغ پنجاه هزار تومان دریافتی از آقای اسحاق (۱۲م مردادماه ۹۱): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

۲۳) آقای حسین عمادزاده (۱۵م شهریورماه ۹۱) که در سال گذشته هم سهم عمدهٔ هزینهٔ میزبانی سایت را تقبل کردند امسال -با پیگیری خودشان- علاوه بر تأمین ۳۰۰ دلار از این هزینه زحمت انتقال بخش دیگری از این هزینه را عهده‌دار بودند.

۲۴) مبلغ صد و پنجاه هزار تومان دریافتی از آقای محمدحسین اسلامیان (۱۹م آبان‌ماه ۹۱): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

۲۵) مبلغ ده هزار تومان دریافتی از دوست ناشناس (۲۲م آبان‌ماه ۹۱): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

۲۶) مبلغ صد هزار تومان دریافتی از آقای مهدی رحیمی مفرد (۲۵م آبان‌ماه ۹۱): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

۲۷) مبلغ پنجاه هزار تومان دریافتی از آقای آرش آبسالان (۱۵م آذرماه ۹۱): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.

سال ۸۹

۱) با استفاده از کمک نقدی دوست گرامی آقای داریوش صابری سه دیوان شعر خریداری شد که تا به حال دو عدد از آنها اسکن و OCR شده و به مرور بازبینی شده و در دسترس قرار می‌گیرند (اینجا و اینجا را ببینید).

۲) کمک مالی دریافتی از آقای فرهاد فائز جهت تمدید یک سالهٔ دامنهٔ سایت هزینه شد.

۳) کمک مالی دریافتی از آقای امیر بریدفاتحی جهت پرداخت بخشی از هزینهٔ جابجایی میزبان وب خرداد ۸۹ هزینه شد.

۴) کمک مالی دریافتی از آقای سید وحید الدین داوری جهت پرداخت بخشی از هزینهٔ جابجایی میزبان وب خرداد ۸۹ هزینه شد.

۵) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقا/خانم ناشناس: بخشی از آن جهت ارتقای محدودیت پهنای باند سایت و باقی آن جهت پرداخت بخشی از هزینهٔ جابجایی میزبان وب خرداد ۸۹ هزینه شد.

۶) مبلغ صدهزار تومان دیگر دریافتی از آقا/خانم ناشناس: جهت پرداخت بخشی از هزینهٔ جابجایی میزبان وب خرداد ۸۹ هزینه شد.

۷) کمک مالی دریافتی از آقای سیدمحسن شریفی (هنوز هزینه نشده)

۸) مبلغ پانصدهزار تومان دریافتی از آقای سعید شریفی: معادل ۳۰۰ دلار از این مبلغ به حساب میزبان وب گنجور واریز شد (۸ تیر ۸۹). این مبلغ جهت پرداخت خودکار هزینه‌های ناشی از عبور از مرز تعیین شده برای مصرف منابع توسط سایت هزینه می‌شود و مبلغ باقیمانده از آن نزد شرکت میزبان وب در پایان سال جهت تمدید قرارداد میزبانی هزینه شد. صد و بیست هزار تومان از این مبلغ نیز جهت تهیهٔ نسخه‌های چاپی بعضی دواوین موجود در گنجور جهت مقابله و تصحیح ایرادات گزارش شده توسط کاربران هزینه شد. باقی این مبلغ جهت تأمین هزینهٔ خرید سرور مجازی برای گنجور هزینه شد (شهریورماه ۸۹).

۹) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقای سیروس غلامی: جهت تأمین هزینهٔ خرید سرور مجازی برای گنجور هزینه شد (شهریورماه ۸۹).

۱۰) کمک مالی دریافتی از آقای احسان بهزادنژاد: جهت تأمین هزینهٔ خرید سرور مجازی برای گنجور هزینه شد (شهریورماه ۸۹).

۱۱) کمک مالی دریافتی از آقای مجید شمس نصرتی: جهت تأمین هزینهٔ خرید سرور مجازی برای گنجور هزینه شد (شهریورماه ۸۹).

۱۲) آقای فرنام اردوانی مبلغ صد دلار به حساب میزبان سایت واریز کردند که جهت تأمین هزینهٔ خرید سرور مجازی برای گنجور هزینه شد (شهریورماه ۸۹).

۱۳) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقای بهنام حق‌شناس: جهت تأمین هزینهٔ خرید سرور مجازی برای گنجور هزینه شد (شهریورماه ۸۹).

۱۴) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقا/خانم ناشناس (۱۷م شهریورماه): قسمتی از هزینهٔ پیشتر پرداخت شده برای خرید سرور مجازی در شهریور ۸۹ از این مبلغ برداشت شد.

۱۵) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقای علی مقصودی (۱۳م آبان‌ماه ۸۹): این مبلغ صرف خرید آگهی در یکی از سایتهای پربازدید جهت شناساندن سیستم بازبینی خروجیهای OCR و راهکار به کار گرفته شده جهت گسترش دامنهٔ داده‌های گنجور شد.

۱۶) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقای بهزاد علوی (۲۰م آبان‌ماه ۸۹): جهت تأمین بخشی از هزینهٔ میزبانی سایت (شهریور ۹۱) هزینه شد.

۱۷) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقای احسان شاهسوند هراتی (۵م دی‌ماه ۸۹): جهت تأمین بخشی از هزینهٔ میزبانی سایت (شهریور ۹۱) هزینه شد.

۱۸) آقای حسین عمادزاده مبلغ ۳۰۰ دلار جهت میزبانی سایت پرداخت کردند. با این پرداخت، هزینۀ میزبانی سایت برای سال آینده هم تأمین شده است.

۱۹) مبلغ صد و پنجاه هزار تومان دریافتی از آقای حسین حبیب‌الهی (۱م اسفندماه ۸۹): جهت تأمین بخشی از هزینهٔ میزبانی سایت (شهریور ۹۱) هزینه شد.

۲۰) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از آقای علی رشیدی (۲۰م اسفندماه ۸۹): مبلغ ۵۵ هزار تومان از آن جهت تأمین بخشی از هزینهٔ میزبانی سایت (شهریور ۹۱) هزینه شد. باقی این مبلغ جهت تمدید دامنهٔ اصلی گنجور هزینه شد (آبان ۹۲).

۲۱) مبلغ صدهزار تومان دریافتی از خانم مریم (۲۴م اسفندماه ۸۹): بابت تأمین قسمتی از هزینهٔ خرید سرور مجازی گنجور در فروردین‌ماه ۹۳ (مجموعاً ۷۲۵هزار تومان) صرف شد.