گنجور

 
عطار نیشابوری
عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی عشق
 

بیان وادی عشق

حکایت خواجه‌ای که عاشق کودکی فقاع فروش شد

حکایت مجنون که پوست پوشید و با گوسفندان به کوی لیلی رفت

حکایت مفلسی که عاشق ایاز شد و گفتگوی او با محمود

حکایت عربی که در عجم افتاد و سر گذشت او با قلندران

حکایت عاشقی که قصد کشتن معشوق بیمار را کرد

حکایت خلیل‌الله که جان به عزرائیل نمی‌داد