گنجور

عزم راه کردن مرغان

 
عطار
عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان
 

عزم راه کردن مرغان

تحیر بایزید