ابوالحسن فراهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۱

ز فرموده اوستادان پیش

شبی آمد این بیتم اندر نظر

پسر کو ندارد نشان از پدر

تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

وزین بیت اندیشه ی دوربین

بدین معنی نغز شد راهبر

که دوران دو رنگ است و ابنای او

ندارند از آن از دو رنگی گذر