ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵

ای رأی سفر کرده فغان از رایت

خود بی تو چگونه دید بتوان جایت

از دیده کنم رکاب هجر افزایت

تا مردمکش همی پرستد پایت