ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۸۰

آهو چشمی که میرباید هوشم

چون شیر بصید کردنش میکوشم

بر کار کنم حیله رو به چندانک

در دیده گرگ آورد خرگوشم