ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۲۸

بگذر به چمن موسم گل جام به کف

تا رخ نهد آفتاب عیشت به شرف

بنگر تو به نرگس ار ندیدی که بود

پیرامن آفتاب پروین زده صف