ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۹

در جستن دوستی که باشد دمساز

عمری چپ و راست گشتم و شیب و فراز

پیدا و نهان بیازمودم همه را

جز سایه خود نیافتم محرم راز