ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۱۰

هر زن که ز عشقبازی آری بنکاح

باشد ز فساد عقل ازو چشم صلاح

چون با تو حرام کرد و پنداشت فلاح

با غیر تو آخر آیدش وصل مباح