ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢١٧

امیر و خواجه منعم کسی تواند بود

که پای همت بر فرق فرقدان دارد

ز راه لطف و کرم بر سر وضیع و شریف

دو دست خویش همه ساله زرفشان دارد

نه آنکه از زر و یاقوت او کله سازد

نه آنکه او کمر لعل بر میان دارد

کسی که نیست در او لطف و مردمی و کرم

مرا از آن چه که صد گنج شایگان دارد

کس آن بود که بنزدیک اهل علم و خرد

که جود بیحد و الطاف بیکران دارد