ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣٠

مده دل ز دست ارغمی هست و خوفی

که آید دو چندانت شادی و یسرا

نه ایزد چنین گفت در وحی منزل

مع العسر یسرا مع الیسر عسرا