اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۲

آن هادی ره روان کجا شد

وان سرور عارفان کجا شد

آن مطلب طالبان صادق

وان مونس عاشقان کجا شد

آن حجت حق و رهبر خلق

وان ملجاء سالکان کجا شد

آن مرکز دور چرخ و انجم

وان مقصد کن فکان کجا شد

آن غوث جهان و قطب آفاق

وان نادره جهان کجا شد

والی ولایت یقین کو

سلطان محققان کجا شد

عنقا صفتش نشان نیابم

آن طایر بی نشان کجا شد

او جان جهان بد و جهان تن

تن هست بگو که جان کجا شد

او بود مدار سر دایر

از دایره زمان کجا شد

سر دوجهان برش عیان بود

آن عارف غیب دان کجا شد

دامن ز غبار ما اسیری

افشاند چو جان روان کجاشد