اسیری لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۰

چون کون مکان بتو عیانست

رویت بجهان چرا نهانست

حسن همه دلبران مه رو

از حسن و جمال تو نشانست

چشم تو مدام با حریفان

با ساغر و باده در میانست

این ظلمت و نور و کفر و ایمان

اززلف و رخ تویک نشانست

جان و دل عاشقان چه گویم

تا واله حسن تو چه سانست

ازجمله جهان جمال رویت

هرکس که بدید عارف آنست

هرلحظه چرا کنار جویی

چون جای تو در میان جانست

عکس رخ جانفزای جانان

از آینه جهان عیانست

از مشرب عذب تو اسیری

یک قطره محیط بی کرانست