قصاب کاشانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱۰

زندگی خوب است اما گوشهٔ گلزارکی

طبخکی دلدارکی در ضمن خدمتگارکی

می‌کنم اظهارکی من با شما هموارکی

در جهان ای یارکان البتّه باید یارکی

نازک و خوبک لطف دلبرک دلدارکی

گل‌رخک گرم‌اختلاطک جانیک مه‌پیکرک

جاهلک لیلی‌وشک خوش‌نغمگک لب‌شکّرک

خوش‌ملنگک محرمک زنّارزلفک کافرک

شاهدک شنگ و ملیحک چابکک سیمین‌برک

گل‌لبک غنچه‌دهانک سادگک خوش‌باورک

لاابالیئک حریفک سبزگک هم‌صحبتک

شوخ‌چشمک کم‌رقیبک پرفنک بافرصتک

درددانک جلوه‌دارک کاردانک آفتک

عارفک رندک ندیمک ماهرویک لعبتک

ترککی شوخک ظریفک دلبرک دلدارکی

گل‌لبک غنچه‌دهانک سادگک خوش‌باورک

خوش‌خرامک درفشانک خوش‌زبانک ماهرک

چاره‌سازک جان‌گدازک پاک‌بازک ساحرک

ماهرویک محرمک خوش‌اوّلک خوش‌آخرک

عنبرین‌‌خالک مهک مشکین‌خطک گلزارکی

دست‌وپا‌دارک محیلک غمزه‌دانک قابلک

نردبازک خوش‌قمارک بردبارک عاقلک

دل‌نشینک مه‌جبینک بی‌قرینک جاهلک

ساقیک شکّرلبک پسته‌دهانک خوشگلک

مطربک جانک لطیفک تیزفهمک یارکی

سرگرانک هم‌زبانک خوش‌بیانک ماهرک

شعرفهمک شعردانک شعرخوانک شاعرک

باب قصاب لذیذک چرب‌و‌نرمک پیکرک

دنبه‌دارک فربهک سرخ و سفیدک نادرک

نازنینک خوش‌ادائک مهوشک هشیارکی